Water in de Stad L'Eau dans la Ville
logo Water in de Stad

background-logo WidS fologalerij WidS fotogalerij
home - foto's Water in de Stad


De aanwezigheid van water heeft dikwijls een cruciale rol gespeeld bij het ontstaan en de bloei van onze steden. Waterwegen waren de eerste belangrijke handelswegen. Vandaag kan water in de stad als een echte troef uitgespeeld worden, waarbij de beleving van de burger centraal staat.

Van oudsher kennen veel historische steden een weefsel van water: natuurlijke waterlopen, vestinggrachten, kanalen, beken,... Maar in de 19de eeuw zijn heel wat van de onhygiënische en vervuilde binnenwateren in snel tempo overwelfd of dichtgegooid. Tot in de jaren '60 werden waterwegen volledig of ten dele gedempt of overwelfd in functie van het verkeer of parkeergelegenheid in de binnenstad.

Vanaf de jaren '80 kwam hierin een kentering en wordt 'water in de stad' stilaan geherwaardeerd. De laatste jaren worden meer en meer inspanningen geleverd om de stad of de gemeente terug naar het water te richten. Waar in het verleden vooral de nadruk gelegd werd op de twee basisfuncties scheepvaart en de waterafvoer, trekken de overheden vandaag ook volop de kaart van het herwaarderen van de toeristisch-recreatieve, de landschappelijke en de natuurfunctie van haar waterwegen. Het water wordt opnieuw in het stedelijk landschap geïntegreerd waar het een grote meerwaarde biedt in de beleving van de stad, gemeente. De open ruimte langs het water krijgt nieuwe kansen als ontmoetingsruimte.

Werkgroep 'Water in de Stad' laat u dan ook graag enkele voorbeelden ontdekken van steden en gemeenten die hun blik weer op het water richten.